Kompaniýanyň ösüşi

Kompaniýanyň ösüşi

Durnuklylyk we üznüksiz gowulaşmak Wantçiniň geljekdäki ösüşi üçin esas bolup durýar.Biziň maksadymyz, sarp edijileriň sport we bedenterbiýe öndürijiligini ýokarlandyrmak we işjeň durmuşa we durmuş ýörelgesine ylham bermek.

Biziň halkymyz

Saglyk we howpsuzlyk, adalatly we deň mümkinçilikler: Biz howpsuz we sagdyn iş gurşawyny üpjün edýäris, adalatly we deň mümkinçilikleri üpjün edýäris.Mümkinçilikleri döredýäris, gatnaşygy iýmitlendirýäris we ajaýyp öndürijiligi ýokarlandyrýarys.

Üpjünçilik zynjyry

Wantchin, sosial jogapkärçilikli gözleg işlerine ygrarly, üpjün edýän hyzmatdaşlaryndan adam we zähmet hukuklary boýunça halkara ülňülerine boýun bolmagyna garaşýar we hyzmatdaşlaryna bu ülňüleri berjaý etmek üçin okuw berýär.

Önümler we müşderiler

Wantchin, sport üstünliklerine we lezzetine itergi berýän ajaýyp sport harytlaryny, hyzmatlaryny we tejribelerini hödürleýär.Degişli hukuk we kadalaşdyryjy ülňüleri ýerine ýetirýäris.

Durmuşymyz

“Wantchin Sports”, maşklara we bedenterbiýe elýeterliligini höweslendirýän we goldaýan önümleri arkaly sagdyn we işjeň ýaşamagy ösdürýär.

Etikamyz

Wantçin öz işini ahlakly alyp barýar we sarp edijileriniň, müşderileriniň, üpjün edijileriniň, paýdarlarynyň we işewür hyzmatdaşlarynyň ynamyny gazanmagy we saklamagy ýüregine düwýär.

Amallar

Wantchin, gowulaşdyrmak we daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak üçin mümkinçilikleri kesgitlemek üçin önümçiligini we gözleg yzlaryny yzygiderli gözden geçirýär.