Piklebol toplary

Ideal Iň oňat uçuş we bökmek mümkinçiliklerine eýe boluň.

Itting Bölünmeginiň öňüni almak üçin berkidilen tikişler.

Easyeňil görünmek üçin açyk reňklerde geliň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Piklebol toplary howada has gowy hereket etmek üçin deşikli gaty plastmassalar bilen gurlupdyr.Içerki pleýbol toplary, adatça topyň iki ýarysyny birleşdirýän sanjym galyplaýyş prosesi arkaly ýasalýar.Aýlanma galyplary, goluň berkligini we täsirine garşylygyny üpjün edýän açyk piklebol toplarynyň gurluşygynda ulanylýar.

Piklebol3
Piklebol

Pikbol topunyň görnüşleri

Piklebol toplary köplenç iki görnüşde bolýar:
● Içerki pleýbol toplary
● Açyk piklebol toplary

Içerki pleýbol
Içerki pleýbol toplarynyň agramy 0,8 unsiýa bolup, açyk kärdeşleri bilen deňeşdirilende has ýumşak we kiçi bolýar.Daşky gurşaw has yzygiderli we ene tebigatynyň isleglerine ýykgyn etmeýän jaýda sport oýnamagy halaýan toparlar üçin niýetlenendir.Piklebol toplarynda şemallary yzygiderli gezmäge kömek edýän deşikler bar.Içerki pleýbol toplary şemallara batyrmagyň zerurlygy ýoklugy sebäpli, has uly bolsa-da, deşikleri bar, adaty ýapyk piklebol toplary 26 deşik bilen öwünýär.Az deşikler umumy howa akymyny hem güýçlendirýär, içerki şertlerde has gowy gözegçilik etmäge, yzygiderli bökmäge we takyk traýektoriýalara mümkinçilik berýär.Düzülen ýüzleri oýunçynyň topy has köp aýlamagyny aňsatlaşdyrýar we biri bilen oýnanyňyzda has köp ýygnanyşyga garaşyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, bu görnüşli pleýbol toplary bilen öwünmek, güýç urmagy ýa-da urmagy kynlaşdyrýar.

Açyk piklebol
Düzgünsiz ýel nagyşlary, howanyň üýtgemegi we deň däl oýnamak ýüzleri piklebolyň dinamikasyny üýtgedýär.Şeýlelik bilen, açyk pleýbol bu başlangyç basyşlara uýgunlaşmak we azaltmak we oýun tejribesini bozmazlygy üçin ýörite döredilen topy talap edýär.Oorapyk kärdeşlerinden has berk, açyk pleýbol toplarynyň agramy 0,9 unsiýadan ýokary.Smoothumşak üst we agram bu toplaryň könelmegini we ýyrtylmagyny azlaşdyrýar, ýogsa-da, bir topy açyk meýdanda ondan gowrak oýun üçin ulanmagy maslahat bermeýäris, sebäbi elementler onuň aýlanmagynyň we bökmeginiň ýaramazlaşmagyna sebäp bolar.Dynç alyş, açyk pleýbol toplary has gowy bökýär we tok urmak has aňsat.Şeýle-de bolsa, biri bilen oýnanyňyzda has gysga ýygnanyşyklar, az gözegçilik we az aýlanmak bolup biler.Açyk piklebol toplary, daşarky elementleri we ýerini göz öňünde tutup gurulýar.Şeýlelik bilen, olarda burawlanan 40 deşik bilen adaty açyk piklebol bilen has köp, ýöne kiçi deşikler bar.Deşikler ýeliň täsirini azaldýar we topuň gaçmagynyň öňüni alýar.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary Içerki pikbol Açyk pikbol
Agram 0,8 oz 0.9 oz
Deşikleriň sany 26 40
Kuwwat urgylary Kyn Has aňsat
Rally uzynlygy Uzyn Gysga
Elemental garşylyk Pes Beýik
Gatylyk Softumşak Gaty
Şowhun Has asuda Gaty ses
Ömr Has uzyn Gysga ömri
Piklebol1-2
Piklebol1-1

Pikbol topunyň aýratynlyklary

Çydamlylyk we uzak ömür

Içerki toplaryň ömri, hiç wagt ýüze çykmaýan elementlere täsirini göz öňünde tutup has köp.Adatça ýarylmasa-da, ýapyk pleýbol toplary uzak wagtlap oýnanda ýumşak tegmilleri döredýär.

Material

Pleýbol toplarynyň plastmassadan ýasalandygyny hemmeler bilýär.Iň oňat pleýbol toplary diňe akril, epoksi we melamin ýaly iň oňat termoset plastmassalary ulanyp ýasalýar.

Bu materiallar gyzdyrylýar we soňra sowadylýar we toplara galypdyr.Açyk pleýbol toplary, materialyň berýän ýokary hili sebäpli käwagt düzüminde gyzyl plastmassa bolýar.

Reňk

Piklebol toplary dürli reňklerde we kölegelerde bolýar.Şeýle-de bolsa, bir berk reňk bilen öwünýän, açyk we tebigy ýagtylyk bolmasa-da görmek aňsat bolanlary göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Piklebol2

Içerki pleýbol toplary içerde oýnalýar we şonuň üçin has ýeňil, has ýumşak we asuda bolýar.Olarda burawlanan az deşik bar we dolandyrmak has aňsat.Olaryň açyk kärdeşleri, adatça has agyr, çydamly we elektrik togy üçin has gowudyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň