Pleýbol oýunlary

Material: Agaç, polimer plastmassa, grafit, kompozit.

Esasy gurluşyk: Alýumin, Nomeks, Polipropilen ýadrosy.

Görnüşleri: Gyrasy, uzaldylan pälwanlar, ululygy.

Reňk: Islendik reňk.

Çap et: OEM nagyşyňyz bilen düzülen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Pleýbol oýnanda, her bir oýunçy tennis ýaryşyndan kiçi, ýöne ping-pong paddelinden has uly piklebol pürsüne mätäç bolar.Ilkibaşda pürsler diňe agaçdan ýasalýardy, ýöne häzirki döwrüň pürsleri düýpgöter ösdi we esasan alýumin we grafit ýaly ýeňil kompozit materiallardan ýasaldy.Bu ýerde, haýsy pälwanyň zerurlyklaryňyza laýykdygyny anyklamaga kömek etjek käbir satyn alyş pikirlerimiz bar.

piklebol ýaryşy1

Piklebol paddle materialy

Islendik pleýbol püresi üçin iň möhüm faktorlaryň biri materialdyr.Bu enjamyň aslynda pleýbol topy bilen göni aragatnaşyk saklaýan tarapy.

piklebol ýaryşy2

1. Agaç:Agaç elmydama pleýbol pürsleri üçin adaty esasy material bolup durýar.Faner üçin gaty köp material satdyk.Fanerli piklebol elleri gaty agaç kärdeşleri ýaly hemme ýerde bar, ýöne agramyň az bölegine girýär.Başga peýdalary hem bar.Şeýle hem, çydamly, ygtybarly we çalyşmagyň zerurlygy bolmazdan köp ýyllap ulanylyp bilner.

2. Polimer plastmassa:Polimer padşalarda materiallaryň garyndysy bar, ýöne makiýaup näme bolsa-da, köp bölüm umumy işde işleýär.Pleýbol pälwanyň maksady ýeňil bolmak.

3. Grafit:Grafit köne materiallary alyp, birneme gowulaşdyrmak üçin elmydama bar.Grafit padler has ýeňil, has çalt we has täsirli.

4. Kompozit:Kompozit polimer ýalydyr, sebäbi materiallaryň garyndysy bar.Şeýle-de bolsa, bu ýagdaýda garyşyk köplenç has ýokary hilli bolýar.Onda süýümli aýna, alýumin, grafit bolup biler.Lighteňil, çydamly we uzak wagtlap ýasalan ýokary derejeli materiallar.

Maddy agram —— Esasy gurluşyk

Eňegiň özeni gurluşyň duýgusy, topuň özi nähili reaksiýa berjekdigi.Birnäçe dürli esasy görnüş bar.

1. Alýumin:Alýumin ýadrosy, iň giň özüne çekiji bolmagy ähtimal.Olar ýeňil we gaty özüne çekiji bolup görünýän bu ýakymly duýgyny öndürýärler.Şeýle hem, gaty kyn we uzak dowam etmegiň peýdasy bar.

2. Nomex:Bejerilmedik Nomex, bal ary görnüşinde, ýeňil we çeýe karton ýalydyr.Ahyrynda-da gaty kyn bir zada öwrülýär.Nomex ýadrosy gaty, gaty we gaty.

3. Polipropilen ýadrosy:Adatça bazardaky iň ümsüm gaplar.Polimer ýadrosy ýumşak toplar we top çeňňege täsir edende ýadro gysylýan ýerinde iň çeýe bolup durýar.

piklebol ýaryşy3

Paddle görnüşleri

1.Edgeless: Gyrasy pälwanlarda uly süýji tegmilleri, köp işleýşi we köp oýunçynyň gowy görýän ajaýyp, bökdençsiz dizaýny bolýar.

2. Uzaldylan gaplar:Kazyýetde birneme has giňişleýin mümkinçilik berýän has uzyn gönüburçly çarçuwaly interfeýs.

3. Artykmaç: Gaty ululykdaky padler adaty ululykdaky pamidorlara meňzeýär, ýöne has uludyr.Surfaceerüsti meýdanyň köpelmegi, has köp bagyşlanmagy we oýnaýan wagtyňyz top bilen berk aragatnaşyk gurmagyň has gowy mümkinçiligini aňladýar.

piklebol ýaryşy4

“Wantchin” size dürli nagyşly pürsler, dürli ululyklar, materiallar, agramlar, görnüşler, reňkler bilen islän nagyşyňyzy berip biler.Customhli ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň