Önümçilik we zawod gözegçiligi

howlukmaç goragçy3

ÖNÜMLER WE Zawodyň gözegçiligi

Zawodymyz, bizi ýaryşdan tapawutlandyrýan birnäçe hünärleri we mümkinçilikleri bolan ilkinji plastmassa sanjym galypdyr.Metbugat ululyklary 80 tonnadan 1500 tonna çenli bolup, dürli önümlere hyzmat edip bileris.Uly tonnajly sanjym galyplaýyş tejribämiz we umumy kuwwatymyz bu giňişlikde öňdebaryjy bolýar.

In engineenerlerimiz, bölek dizaýnlaryny gözden geçirip we galyplygyny üpjün etmek arkaly plastmassa bölek dizaýnlaryny önümçilik hakykatlaryna öwürmek üçin müşderiler bilen işleşýärler.Soňky bölek dizaýn kämilleşdirişlerine kömek edýäris we müşderilerimize bölek talaplaryna laýyk materiallary saýlamaga kömek edýäris.Soňra ýokary hilli önümçilik böleginiň gazanylmagyny üpjün etmek üçin gurallar we gurallar gurluşynyň seresaply dizaýnyny dolandyrýarys.

ÜPJÜNÇILIK

Zangzhou, stoluň üstünde oýnalýan tennis raketalary we badminton raketalary ýaly sport önümleriniň önümçilik bazasy hökmünde meşhurdyr.Resourceserli ýerlerde çalt we aňsat çeşmelerden peýdalanmak biziň artykmaçlygymyzdyr!

Üpjünçilik zynjyrymyz, her bir müşderiniň sargytlaryny wagtynda we doly ýerine ýetirmek üçin gerekli ýerlerde, gerekli ýerlerde, öz wagtynda eltilmegini üpjün edýär.“Wantchin” üpjünçilik zynjyry ahyryna çenli müşderilere iň gowy hyzmat beriş tejribesini hödürleýär.

tizlik deke2