Hil dolandyryşy

tizlik deke1

SYITYASAT BOLANMAK

Wantchin önümçilik proseslerinde hil aýratynlyklary we hiliň kepili möhüm ähmiýete eýe.Önümler önümçilik başlamazdan ozal we müşderilere satylmazdan ozal hil gözegçilik barlagyndan geçýär.Önümleriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik prosesinde hil gözegçiligi synaglary hem geçirilýär.

Umuman, hil gözegçiligi giň synag we gözleg amallaryny ýerine ýetirýän Wantçiniň öz hiline gözegçilik topary tarapyndan dolandyrylýar.Wantchin, şeýle hem, ähli önümleriň we komponentleriň her markanyň önüm aýratynlyklaryna we hiline gözegçilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her önümçilik meýdançasynda ýörite synaglaryň geçirilmegini üçünji tarapdan talap edýär.Harytlar yzyna gaýtarylsa ýa-da yzyna gaýtarylsa, gatnaşýan önümler derňelýär we derňelýär we Wantchin haýsydyr bir baglanyşykly problemanyň ýüze çykmazlygy üçin üçünji tarap üpjün edijiler bilen aragatnaşyk saklaýar.