Habarlar

 • Piklebol pälwanyň ömri näme?

  Piklebol pälwanyň ömri näme?

  Piklebol pälwanyň ömri, eýeriň hiline, näçe gezek ulanylýandygyna we näderejede gowy saklanýandygyna baglylykda birnäçe faktorlara baglydyr.Grafit, uglerod süýümi ýa-da birleşdirilen materiallar ýaly çydamly materiallar bilen ýasalan ýokary hilli pad birnäçe ýyllap dowam edip biler ...
  Koprak oka
 • Piklebol tennisden has aňsatmy?

  Piklebol tennisden has aňsatmy?

  Pleýboluň tennisden has aňsatdygyny ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, sebäbi bu esasan şahsy ussatlyga we tejribä baglydyr.Sportuň iki görnüşi hem el bilen göz utgaşdyrylmagyny, aýak işini we çalt refleksleri talap edýär.Şeýle-de bolsa, käbir oýunçylar tennisden has aňsat oýnaýarlar, sebäbi kazyýet has kiçi we ba ...
  Koprak oka
 • Arzan we gymmat piklebol paddeliniň arasynda näme tapawut bar?

  Arzan we gymmat piklebol paddeliniň arasynda näme tapawut bar?

  Arzan we gymmat piklebol paddeliniň arasyndaky esasy tapawutlar bolup biler: Materiallar: Gymmat bahaly pleýbol pürsleri adatça grafit, uglerod süýümi ýa-da birleşdirilen materiallar ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Arzan gaplar agaç ýa-da alýumin ýaly arzan materiallardan ýasalyp bilner, bu ...
  Koprak oka
 • Piklebol paddelleri näme üçin beýle gymmat?

  Piklebol paddelleri näme üçin beýle gymmat?

  Piklebol pürsleri birnäçe faktorlar sebäpli gymmat bolup biler: Materiallar: qualityokary hilli piklebol padleri köplenç uglerod süýümi, grafit we birleşdirilen materiallar ýaly ösen materiallar bilen ýasalýar.Bu materiallar gymmat we eýeriň bahasyny ýokarlandyryp biler.Önümçilik: Paddle manufa ...
  Koprak oka
 • Piklebol meýdançalarynda hakykatdanam tapawut barmy?

  Piklebol meýdançalarynda hakykatdanam tapawut barmy?

  Hawa, piklebol meýdançalarynda tapawut bar.Piklebol pürsleri dürli materiallarda, şekillerde, agramlarda we ululykda bolýar we bu faktorlar pälwanyň oýnuna, ýerine ýetirişine we oýnuňyza täsir edip biler.Mysal üçin, agaçdan ýasalan gaplar has agyr bolýar we kompozisiýa bilen deňeşdirilende az güýç hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Piklebol başlangyç toplumyny nädip gözlemeli?

  Piklebol başlangyç toplumyny nädip gözlemeli?

  “Pleýbol” başlangyç toplumyny gözleýän bolsaňyz, satyn almazdan ozal göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm aýratynlyk we jikme-jiklik bar.Bu makalada ýatda saklamaly käbir möhüm zatlary, şeýle hem seretmeli önümiň käbir talaplaryny ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • Grafitli piklebol paddelini nädip saýlamaly?

  Grafitli piklebol paddelini nädip saýlamaly?

  Grafit pleýbol pälwanyny saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar: Agramy: Eňegiň agramy oýnuňyza täsir edip biler, şonuň üçin özüňize rahat duýýan agramy saýlamak möhümdir.Umuman, ýeňil paddelleri dolandyrmak has aňsat, ýöne has agyr pürsler gen döredip biler ...
  Koprak oka
 • Pörite piklebol paddeli

  Pörite piklebol paddeli

  Pörite pleýbol pürsleri aýratyn oýunçylaryň aýratyn zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.Aýagyň ululygyny, agramyny, tutawajyny we materiallaryny aýratyn oýnamak stiliňize we zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Customörite piklebol paddeli bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ...
  Koprak oka
 • Piklebollary nädip alýarsyňyz?

  Pleýbol oýnamak ýa-da oýun wagtynda köplenç topy almaly, durup, aşak oturmaly, ýadaw we dyzlarymyza zeper ýetirjek köp gezek gaýtalamaly bolýarys.Bu wagt, pleýbol topy alyjy bu meseläni gaty gowy çözmäge kömek edip biler.Oýunçy pälwany ýokardan ýokaryk bilen saklaýar ...
  Koprak oka
 • Piklebol paddeliniň haýsy görnüşi täze başlanlar üçin iň gowusy?

  Umuman aýdanyňda, täze başlanlar üçin iň oňat pleýbol pälwany saklamak üçin amatly we uly urulýan ýerdir.Mundan başga-da, oýun oýnanyňyzda ulanmaly eşigiň görnüşini üýtgedip biler.Täze başlanlar, ulanmak aňsat bolan eşikden başlamaly.Oýuny hasam artdyrar ...
  Koprak oka
 • Tigirli telefon eýesi näme?

  Tigirli telefon eýesi näme?

  Çalt hereket edýän bu döwürde welosiped sürýänleriň köpüsi münüp, nawigasiýa programma üpjünçiligini ulanmak, aýdym diňlemek ýa-da söhbet etmek bilen telefonlaryna bil baglamaga öwrenişdi.Maşyn süren ýaly bu adaty bir hadysa öwrüldi.Elbetde, jübi telefony ...
  Koprak oka
 • Näme üçin uglerod süýümli pikbolbol paddeli ýok?

  Näme üçin uglerod süýümli pikbolbol paddeli ýok?

  Pleýbol oýnanda, her bir oýunçy tennis ýaryşyndan kiçi, ýöne ping-pong paddelinden has uly piklebol pürsüne mätäç bolar.Ilkibaşda pürsler diňe agaçdan ýasalýardy, emma häzirki döwrüň pürsleri düýpgöter ösdi we esasan ýagtylykdan ýasaldy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2