Tigir esbaplary

Adaty welosiped dükanynda bar zatlaryň köp bolmagy geň galdyryjy bolup biler.Regularlyöne yzygiderli münseňiz, amatly ýa-da gatnaw üçin bolsun, iki tigirde wagtyňyzy has aňsat, has ygtybarly we amatly edip biljek birnäçe welosiped esbaplary bar.Käbirleri zerurdyr, beýlekileri bolsa gowy.