Hokkeý okuwy üçin 4 ýolly ýolagçy

Birbada geçýän türgenleşikleri ýerine ýetirýän dört oýunçyny alyň we birek-biregiň gowulaşmagyna kömek edip biljek derejede ýakyn goýuň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

4-AYOL PASSER: Passoldaşlarymyz we Puck Rebounders bilen islendik görnüşi gowulaşdyryň.

Buzuň üstünde we daşynda okuw wagtyňyzy we giňişligiňizi ulaldyň.Birbada geçýän türgenleşikleri ýerine ýetirýän dört oýunçyny alyň we ýeterlik derejede ýakynlaşdyryňgowulaşmagyna birek-birege kömek edip bilmek.4 ýolly ýolagçy şeýle edýär.Levelshli derejelerdäki tälimçiler üçin hökmany okuw guraly we çäkli tejribe wagty we az sanly mugallym üçin ajaýyp iş.The4-ýolly ýolagçynyň berk bunge şnury ýeterlik güýç bilen geçýärbilek güýjüni we göz bilen utgaşmagy gowulandyrmak.Şeýle hem, ýokary derejeli bir gezeklik okuwy üpjün edýär.Pollarda, sintetiki buzda we hakyky buzda durnukly bolmagy üçin taýaklar we gurallar bilen gelýär.Amaly ýerine ýetirmek we alyp barmak aňsat.Oňaýly saklamak üçin ýeterlik ykjam.Toparçadaky wagtyňyzy has köp oýnaň.

4 taraplaýyn ýolagçy2

Önüm aýratynlyklary

Iň çalt eller:Topardaşlaryňyz, paslaryny almagyňyzy we maksadyňyza ýetmegiňizi bilýärler.4 ugurly ýolagçy dürli burçlardan we hereketlerden pas almagy kabul etmäge mümkinçilik berýär.Çalt elleri ösdüriň we indiki gezek buz uranyňyzda şöhle saçyp bilersiňiz.

BIR WAGT:4 taraplaýyn ýolagçy bilen weýrançylykly bir taýmer beriň.Onuň agyr bunge şnury takyklyk we tizlik bilen geçýär.Atyş güýjüňizi we wagtyňyzy gowulaşdyrmak üçin işleýän wagtyňyz, ýeri gysyp, ot alyň.

BIRLEŞIK:El bilen gözüňizi sazlamagy we esasy refleksleri gowulandyrmak üçin 4 ýolly Passer-den peýdalanyň.Geçip barýan adam Mohawk konki türgenleşiklerinde we beýleki türgenleşiklerde hem ulanylyp bilner, şonuň üçin konkide has çalt reaksiýa we çalt hereket edip bilersiňiz.

GÖRNÜŞ:4 ýolly ýolagçy buzda ýa-da daşynda güýçli tejribe sapaklary üçin agyr materiallardan durýar.Iň ýokary türgenler we hünärmen guramalar tarapyndan ulanylýan bu ýolagçy, optimal okuw üçin ýyldyrym çalt, takyk paslary üpjün edýär.

DOST:Iki tarapdan çydamly we kämilleşdirilen uly bunge şnurlary bilen 4-Way Passer 4-e çenli oýnaýja birbada öz oýnunda işlemäge mümkinçilik berýär.Bu tejribe wagty çäkli bolanda ajaýyp tälim guralyny döredýär.

Çalt
FAST1

Hokkeýden geçýänleriň peýdalary

Bir gezeklik, arka geçelgeleri, ýelekli geçelgeleri we başgalary ýerine ýetirmäge kömek ediň.

1. Geçmegi öwrediň

2. Netijeli geçmek üçin pökgini suwuk we takyk alyň

3. Topardaşlaryňyzy has gowy maksatlar üçin düzmegi öwreniň.

4. Topar tälimçiligi üçin täsirli.

5. Buzdan we daşardan taýýarlygy ulaltmak.

Geçip barýanlar

Her topara 4 taraplaýyn passer gerek.Özüňiz ýa-da ýoldaşlaryňyz bilen okuw bolsun, okuwyňyzy has köpeltmek üçin iň ýokary derejeli kömek.

Geçýänler1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň